Salmolapland

Konsult/Rådgivningsverksamhet 
Fiskeutveckling och Vattenvård
 

Kontakt: greger@salmolapland.se 

Provfiskeundersökningar
Ifall ni funderar över statusen i era vatten kan det vara av intresse att genomföra provfisken enligt beprövade vetenskapliga metoder. Strömmande vatten undersöks genom sk elfiske där man med en särskild elektrisk utrustning bedövar och statistikför de fiskar som fångas. Denna undersökning används främst för att undersöka föryngring av laxartad fisk och är en bra indikator för att inventera beståndet av öring och lax. Det används regelmässigt för att undersöka miljöstörningar i rinnande vatten.

Nätprovfisken används i sjöar och större sel för att undersöka artfördelning, föryngring (viktigt vid uppföljningar av försurade vatten) samt för att genomföra analyser av fisk, i syfte att att påvisa påverkan av tungmetaller eller cesium. Särskilda provfiskenät används för att få ett så bra tvärsnitt som möjligt av sjöns fiskbestånd.

 

Vatten- och Bottenfaunaprovtagning
Ett av de mest användbara metoderna för att undersöka våra sötvatten, är sk bottenfaunaundersökningar. Genom att studera de vattenlevande insekterna får man mycket information om olika former av miljöpåverkan. Det finns ett stort antal olika insektsarter i våra sötvatten och de är olika känsliga för olika typer av miljöpåverkan, ex låga syrehalter, surstötar och tungmetaller. De fungerar helt enkelt som små "mätinstrument". Genom att ta insektsprover för analys så skaffar vi oss mycket värdefull kunskap om den lilla värld som vioftast inte tänker på, men som utgör basen för vattendragets ekosystem. Vi genomför även  vattenprovtagningar i sötvatten.

 

Inventeringar/Miljöåterställning av vattendrag
Under mer än 200 år har de allra flesta större vattendrag i Norrland (med få undantag), nyttjats som transportleder för produkter som tjära och timmer. I syfte  att underlätta dessa transporter var man tvungen att rensa och räta de delar av vattendragen som hindrade transporterna, De mest dramatiska åtgärderna genomfördes i mitten av 1900-talet när bandmaskiner började användas för att rensa vattendragen från större sten, och i många fall räta ut deras slingrande lopp. Detta omvandlade tidigare fiskrika och högproduktiva vattenmiljöer till lågproduktiva och  kanaliserade transportsystem. Sedan mitten av 90-talet har stora ansträngningar gjorts för att återställa länets vattendrag till något som liknar de ursprungliga miljöerna. Vi har lång erfarenhet av att restaurera vattendrag så att de återfår den vilda, forsande och mångfacetterad miljö som de en gång haft, till glädje för såväl insekter som fisk ( och i ett senare skede även för sportfiskare). 
 
 

 

PLANEN för FVO-föreningar
För att på bästa sätt kunna arbeta med sin vattenresurs, så måste man också bestämma sig för en målsättning. Annars är det lätt hänt att man går vilse och börjar "spreta" över för mycket, vilket inte sällan leder till utbrända ideella krafter. Traditionella fiskekevårdsplaner är ofta rent biologiska styrdokument, som inte sällan utarbetas av externa fiskeribiologiska experter.

Styrelserna är därmed sällan aktiva i arbetet, och får därför lätt en passiv roll. Salmo Lapland har, i samarbete med Lundholm & Co, utvecklat en arbetsmetod; PLANEN för FVO-föreningar. I detta arbete ligger ansvar och initiativ för planeringsarbetet, på dem som äger och förvaltar resursen. PLANEN utgör därför ett bra komplement till biologiska fiskevårdsplaner.
 
Styrelsen arbetar fram en utvecklingsplan, där vi endast tar en roll som processledare/bollplank.Konceptet följer egentligen samma mall som all form av organisationsutveckling, där styrelsen får skapa en vision för området, analysera  styrkor,  svagheter, möjligheter, hot samt konkretisera en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning. Kontakta oss gärna för mer information om detta planeringsinstrument. 

 

Fisketuristisk utveckling/Projektledning
Efter att har arbetet i mer än ett decennium med fisketurism och fiskeutveckling, så känner vi oss verkligen redo att sprida vårt kunnande till kommuner, föreningar eller privata företag som vill veta mer om detta område. Vi hjälper gärna till med att utarbeta marknadsförings- och försäljningsstrategier inom detta område. Vi har också, förmodligen landets mest grundmurade erfarenhet, vad gäller att planera, leda och genomföra större internationella sportfiskearrangemang (efter två genomförda EM och VM i flugfiske så lär man sig en del). Vi vet vad vad det betyder för det lokala näringslivet att genomföra liknande arrangemang. Vi har också ett stort kontaktnät bland utländska "fiskeagenturer" som ständigt letar nya, högkvalitative produkter. Vi vet, kort och gott, hur man ökar oddsen att lyckas på denna marknad. 

Utbildningar/Föreläsningar
Utveckling av fisketurism med fokus på gäddfisketurism
Under 2009 har vi hållit ett flertal föreläsningar om utveckling av gäddfisketurism, vilket är särskilt spännande eftersom vi själva arbetar inom detta område. Ett flertal föreläsningar har hållits på uppdrag av Hushållningssällskapet i Västernorrlands län, kombinerat med ett flertal företagsbesök.Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter inom området gäddfisketurism. Under 2010 påbörjar vi även arbetet med Destination Lapland Pike, där Salmo Lapland påtar sig rollen som nationell turoperatör med fokus på gäddfiskeprodukter i norrlandslänen.